Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

B

Bool

W języku Swift, Bool jest typem danych reprezentującym wartości logiczne.

Typ Bool może przyjąć tylko dwie możliwe wartości: true (prawda) lub false (fałsz). Służy do określania stanów logicznych, takich jak spełnienie pewnych warunków czy prawdziwość pewnych zdań.

Możemy sobie to wyobrazić jako stan żarówki. Mogą być jedynie dwa przypadki: świeci lub nie, a więc na pytanie Czy żarówka świeci możemy odpowiedzieć typem Bool, a więc TAK - true lub NIE - false.

Przykłady użycia Bool w Swift:

let prawda: Bool = true
let fałsz: Bool = false
 
if prawda {
    print("To jest prawda!")
} else {
    print("To jest fałsz!")
}

D

Double

W języku Swift, Double jest typem danych reprezentującym liczby zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji. Może przechowywać liczby rzeczywiste z większą dokładnością niż typ Float. Dlatego Double jest zazwyczaj wykorzystywany do bardziej zaawansowanych obliczeń matematycznych, gdzie wymagana jest większa precyzja.

Przykłady deklaracji zmiennych o typie Double:

let sredniaTemperatura: Double = 25.8
let liczbaPi: Double = 3.14159265359
let odlegloscMarsaOdSlonca = 2.2792e8 // Notacja wykładnicza (Double)

F

Float

W języku Swift, Float jest typem danych reprezentującym liczby zmiennoprzecinkowe pojedynczej precyzji. Może przechowywać liczby rzeczywiste (zmiennoprzecinkowe) o skończonej liczbie cyfr znaczących. Precyzja Float jest niższa niż Double, więc może mieć mniejszą dokładność i może prowadzić do utraty precyzji w bardziej zaawansowanych obliczeniach matematycznych.

Przykłady deklaracji zmiennych o typie Float:

let cenaProduktu: Float = 29.99
let wspolczynnikZmiany: Float = -0.05
let liczbaPi = 3.14159 // Swift potrafi wywnioskować typ jako Float

for

for - słowo klucz tzw. keyword służący do deklaracji pętli, a więc bloku kodu wykonywanego wielokrotnie.

W języku Swift, pętla for to konstrukcja programistyczna, która umożliwia wielokrotne wykonanie określonego bloku kodu dla zestawu elementów lub zakresu wartości. Pętla for jest przydatna, gdy chcemy powtarzać pewne czynności określoną ilość razy lub w przypadku, gdy chcemy iterować przez kolekcje danych, takie jak tablice, zbiory lub słowniki.

Składnia pętli for w Swift jest następująca:

let liczby = [1,3,5,7,9]
for liczba in liczby {
    // Kod do wykonania dla każdego elementu w kolekcji, wypisz na konsole każdą liczbę
        print(liczba)  
}

Ważne by pamiętać, że w Swift domyślna konstrukcja FOR to jest tzw. konstrukcja FOR IN. Warta uwaga, gdybyśmy chcieli porównywać język Swift z innymi językami np. C++.


func

func - słowo klucz tzw. keyword, którego używamy, gdy definiujemy nową funkcję.

Funkcja w języku Swift to blok kodu, który wykonuje określone zadanie lub obliczenia i może być wywoływany w różnych miejscach w programie.

Funkcje pomagają w organizacji kodu, ponieważ pozwalają na podział dużego zadania na mniejsze, bardziej zarządzalne fragmenty.

Aby zdefiniować funkcję w Swift, używamy następującego zapisu, przykładowo:

func dodajDwieLiczby(parametr1: Int, parametr2: Int) -> Int {
    // Kod funkcji
    return parametr1+parametr2
}

I

Int

W języku Swift, Int jest typem danych reprezentującym liczby całkowite. Może przechowywać zarówno dodatnie, ujemne, jak i zero. Int może zajmować różne ilości pamięci w zależności od platformy, na której jest używany, ale zapewnia wystarczającą precyzję do reprezentowania szerokiego zakresu wartości całkowitych.

Przykłady deklaracji zmiennych o typie Int:

let wiek: Int = 30
let liczbaCalkowita: Int = -15
let iloscProduktow = 100 // Swift potrafi wywnioskować typ jako Int

L

let

let - słowo klucz tzw. keyword.

Definiuje nową stałą, która po ustawieniu wartości po raz pierwszy uniemożliwia jej późniejszą zmianę.

Przykład użycia: let name = "Ada"

Tags:

S

String

W języku Swift, String jest typem danych reprezentującym ciągi znaków. Ciąg znaków to sekwencja pojedynczych znaków, takich jak litery, cyfry, znaki specjalne itp. Na przykład, tekst "Hello, World!" jest ciągiem znaków.

Wartość typu String zapisujemy pomiędzy cudzysłowami, by kompilator wiedział, że nie jest to żadne polecenie, np. utworzenia zmiennej, gdy będzie to var. A więc zapis "var" oznacza tylko ciąg znaków, a zapis var oznacza, że rozpoczynamy deklarację nowej zmiennej.

Przykłady deklaracji zmiennych o typie String:

let imie: String = "Anna"
let zdanie = "To jest przykład ciągu znaków." // Swift potrafi wywnioskować typ jako String

T

tablica

W języku Swift, tablica (ang. array) to kolekcja uporządkowanych elementów, które mają ten sam typ danych. Tablice pozwalają na przechowywanie wielu wartości w jednej zmiennej i dostęp do nich za pomocą m.in. indeksów.

Tablice są bardzo przydatne w programowaniu, gdy chcemy trzymać dane w strukturze o stałym rozmiarze lub dynamicznie dodawać, usuwać i modyfikować elementy.

Przykład deklaracji tablicy przechowującej wartości typu Int:

var liczby: [Int] = [1, 2, 3, 4, 5]

V

var

var - słowo klucz tzw. keyword.

Definiuje nową zmienną, której wartość może być w późniejszym czasie zmieniona.

Przykład użycia: var name = "Ada"Page:  1  2  (Next)
  ALL