Int

W języku Swift, Int jest typem danych reprezentującym liczby całkowite. Może przechowywać zarówno dodatnie, ujemne, jak i zero. Int może zajmować różne ilości pamięci w zależności od platformy, na której jest używany, ale zapewnia wystarczającą precyzję do reprezentowania szerokiego zakresu wartości całkowitych.

Przykłady deklaracji zmiennych o typie Int:

let wiek: Int = 30
let liczbaCalkowita: Int = -15
let iloscProduktow = 100 // Swift potrafi wywnioskować typ jako Int

» Słownik pojęć Swift