Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

S

String

W języku Swift, String jest typem danych reprezentującym ciągi znaków. Ciąg znaków to sekwencja pojedynczych znaków, takich jak litery, cyfry, znaki specjalne itp. Na przykład, tekst "Hello, World!" jest ciągiem znaków.

Wartość typu String zapisujemy pomiędzy cudzysłowami, by kompilator wiedział, że nie jest to żadne polecenie, np. utworzenia zmiennej, gdy będzie to var. A więc zapis "var" oznacza tylko ciąg znaków, a zapis var oznacza, że rozpoczynamy deklarację nowej zmiennej.

Przykłady deklaracji zmiennych o typie String:

let imie: String = "Anna"
let zdanie = "To jest przykład ciągu znaków." // Swift potrafi wywnioskować typ jako String