Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

F

Float

W języku Swift, Float jest typem danych reprezentującym liczby zmiennoprzecinkowe pojedynczej precyzji. Może przechowywać liczby rzeczywiste (zmiennoprzecinkowe) o skończonej liczbie cyfr znaczących. Precyzja Float jest niższa niż Double, więc może mieć mniejszą dokładność i może prowadzić do utraty precyzji w bardziej zaawansowanych obliczeniach matematycznych.

Przykłady deklaracji zmiennych o typie Float:

let cenaProduktu: Float = 29.99
let wspolczynnikZmiany: Float = -0.05
let liczbaPi = 3.14159 // Swift potrafi wywnioskować typ jako Float

for

for - słowo klucz tzw. keyword służący do deklaracji pętli, a więc bloku kodu wykonywanego wielokrotnie.

W języku Swift, pętla for to konstrukcja programistyczna, która umożliwia wielokrotne wykonanie określonego bloku kodu dla zestawu elementów lub zakresu wartości. Pętla for jest przydatna, gdy chcemy powtarzać pewne czynności określoną ilość razy lub w przypadku, gdy chcemy iterować przez kolekcje danych, takie jak tablice, zbiory lub słowniki.

Składnia pętli for w Swift jest następująca:

let liczby = [1,3,5,7,9]
for liczba in liczby {
    // Kod do wykonania dla każdego elementu w kolekcji, wypisz na konsole każdą liczbę
        print(liczba)  
}

Ważne by pamiętać, że w Swift domyślna konstrukcja FOR to jest tzw. konstrukcja FOR IN. Warta uwaga, gdybyśmy chcieli porównywać język Swift z innymi językami np. C++.


func

func - słowo klucz tzw. keyword, którego używamy, gdy definiujemy nową funkcję.

Funkcja w języku Swift to blok kodu, który wykonuje określone zadanie lub obliczenia i może być wywoływany w różnych miejscach w programie.

Funkcje pomagają w organizacji kodu, ponieważ pozwalają na podział dużego zadania na mniejsze, bardziej zarządzalne fragmenty.

Aby zdefiniować funkcję w Swift, używamy następującego zapisu, przykładowo:

func dodajDwieLiczby(parametr1: Int, parametr2: Int) -> Int {
    // Kod funkcji
    return parametr1+parametr2
}