git commit

Zwykle stosujemy zapis od razu z opisem, a więc:

git commit -m "Opis zmian"  Tworzy nowy commit z zatwierdzonymi zmianami w repozytorium.

Przykład wykonania:

ak@MBP14 folder_example % git commit -m "To jest moje pierwsze zatwierdzenie zmian" 
[master (root-commit) 7474b30] To jest moje pierwsze zatwierdzenie zmian
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 .hidden_test_file_1.txt

 

» Słownik pojęć GIT